VĂN BẢN QPPL PCCC
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 4513:1988 1988 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
2 TCVN 6379 – 1998 1998 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6379 : 1998 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT
3 TCVN 5738:2001 2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5738:2001 Soát xét lần 1 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - YÊU CẦU KỸ THUẬT
4 TCXD 218:1998 1998 TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 218 : 1998 (ISO 7240-1 : 1988) HỆ THỐNG PHÁT HIỆN CHÁY VÀ BÁO ĐỘNG CHÁY - Q
5 TCVN 7336 - 2003 2003 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7336:2003 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG-YÊU CẦU THIẾT KẾ
6 TCVN 6305-1: 2007 ??n 6305-5: 2007 2007 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-1: 2007 ISO 6182-1 : 2004 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ
7 TCVN 6101:1996 (ISO 6183:1990) 1996 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6101:1996 ISO 6183:1990 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CACBON DIOX
8 TCVN 7278-1:2003 (ISO 7203-1:1995) 2003 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7278-1 : 2003 CHẤT CHỮA CHÁY – CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY - PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ
9 TCVN 7435-1:2004 2004 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7435-1:2004 - ISO 11602-1:2000 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH
10 TCVN 5065 – 1990 1990 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5065:1990 KHÁCH SẠN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Hotel – Design standard Nhóm H
11 TCVN 6160:1996 1996 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6160:1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - NHÀ CAO TẦNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ
12 TCVN 4756:1989 1989 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4756 : 1989 QUY PHẠM NỐI ĐẤT VỠ NỐI KHÔNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN
13 TCVN 6161:1996 1996 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6161 : 1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - CHỢ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI-YÊU CẦU THIẾ
14 TCVN 6223:1996 1996 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6223:1996 CỬA HÀNG KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG - YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN
« 1 2 »

VĂN BẢN QPPL PCCC

VĂN BẢN QPPL PCCC

VĂN BẢN QPPL PCCC

./templates/hosonl_tpl.php