Hệ thống báo cháy tự động

Hình 1: Hệ thống báo cháy địa chỉ.

Hình 2: Hệ thống báo cháy thông thường.

 

BÁO CHÁY

BÁO CHÁY

BÁO CHÁY

./templates/hsnl_detail_tpl.php